Daily Archives: 2016/06/20


Мэдээллийн ил тод байдал ба Мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7-р зүйл Үйл ажиллагааны ил тод байдалд мониторинг хийх төсөл амжилттай хэрэгжлээ.

Санхүүжүүлэгч: Нээлттэй Нийгэм Форум Зорилтот бүлэг: 6 дүүргийн 5 үйлчилгээний хэлтэс Хугацаа: 2015.07.25-2016.01 сар хүртэлх хугацаанд Зорилго: “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйл “Үйл ажиллагааны ил тод байдал”-ын хэрэгжилтийг үнэлэх, иргэдийн мэдээлэл авах боломж, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны ил тод байдлын хэрэгжилтийг сайжруулах талаар санал, зөвлөмж боловсруулахад оршино.

13226723_555963107908039_2592652188002670408_n

13131296_552026921634991_4141751026764654135_o

“ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО” МОНИТОРИНГИЙН ТӨСЛИЙГ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ.

  Санхүүжүүлэгч: Нээлттэй Нийгэм Форум Хэрэгжүүлсэн хугацаа: 2015 он Төслийн зорилго: Монгол Улсын засгийн газрын тусгай сан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан”-ийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, тайлагнах үйл явц дахь иргэдийн оролцооны түвшинг тодорхойлох, оролцооны арга зам, аргачлалыг боловсруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалтанд мониторинг хийх, иргэд болон олон нийт, шийдвэр гаргах түвшинд нөлөөлөх зэрэг [...]