Daily Archives: 2017/01/02


“Захиргааны Ерөнхий хуулийн хэрэгжилтэнд мониторинг хийх” төслийн талаар

Зорилтот бүлэг : Улаанбаатар хотын захиргаа Засаг даргын гаргасан захирамжууд Гарах үр дүн: Энэхүү мониторингийн ажил нь “ Захиргааны ерөнхий хууль” –ийн хэрэгжилтийг хангахад эерэг нөлөө үзүүлэх Мониторингийн үргэлжлэх хугацаа : 2016.07.01-нээс 2016.12.31-ний хооронд Төслийн гол санаа: “ Захиргааны Ерөнхий хууль”  2016 оны 7-р сарын 1 –ний өдрөөс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан [...]


STEPS төслийн хүрээн дэхь төслийн танилцуулга

“Захиргааны Шинэ Санаачлага” ТББ нь Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр  “Ардчилсан оролцоотойгоор төрийн албанд сайн засаглал, ил тод байдлыг бэхжүүлэх (STEPS)” хөтөлбөрийн хүрээнд “Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсан дахь Боловсролын салбар дахь мэдээллүүдэд мониторинг хийж, төсвийн хөрөнгийн ил тод байдал , хариуцлагыг нэмэгдүүлэх”  төслийг 2016 оны 08-р сараас 2017 оны 03-р сар хүртэл хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.   [...]