Төсөл – 2009


  • “ Нийгмийг шинэчлэгчид – Оролцоо ” /Мэрсу Кор Олон Улсын байгууллагаас /

 

  • “Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлыг хангах тухай″ Журмын хэрэгжилт үнэлгээ төсөл