Төсөл – 2012


  • “Нийтэд тустай үйл ажиллгааг дэмжих тухай хууль” –ийн төсөл АНУ-ын Олон улсын хуулийн байгууллагаас санхүүжигдсэн
  • ”Цэвэр агаар сангийн үйл ажиллагаа, санхүүжилт зарцуулалтын ил тод байдал, ашиг сонирхлоос хэрхэн урьдчилан сэргийлсэн хуулиудын мониторинг хийх” төсөл Нээлттэй Нийгэм Форумаас санхүүжигдсэн