Онцлох мэдээ


.

.

.

.

Орон нутгийн ИНБ-г чадваржуулах 15 аймгийн сургагч багш нарыг хамарсан сургагч багш бэлтгэх сургалт зохион байгууллаа

.

.

.

.

  • Сургалтын зорилго : Төрийн бус байгууллагыг үнэлэх “УХААЛАГ ХӨГЖИЛ ”  үнэлгээний аргачлалд суралцсан орон нутгийн 45 сургагч багш бэлтгэх
  • Төрийн бус байгууллага нь байгууллагаа  чадавхижуулахад “УХААЛАГ ХӨГЖИЛ”  үнэлгээний аргачлалыг ашиглах хэрэгцээ шаардлага, ач холбогдлын талаар ойлголттой болгоно.
  • ТББ өөрийнхөө хөгжлийн үе шатыг тодорхойлж цаашид авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаагаа төлөвлөж сурна
  • Төрийн бус байгууллагын 9 чадавхийн онолын ойлголтыг эзэмшүүлнэ
  • Төрийн бус байгууллагын санхүүгийн эх үүсвэр хэрхэн бүрдүүлэх, хөрөнгө  босгох аргачлал эзэмшүүлнэ
  • Иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх арга замууд сайн туршлагуудын ойлголт өгнө
  • Төсөвт мониторинг хийх аргачлал, мониторингийн үйл явцын онцлогийн талаар ойлголтыг өгнө
  • Нөлөөллийн үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулах арга замууд
  • Нийгмийн аудитын тухай ойлголтыг онол практикийн түвшинд эзэмшүүлэх зэрэг тус тус зорилт тавьсан болно.