Төсөл – 2014


2014 онд Захиргааны Шинэ Санаачлага ТББ-ын хэрэгжүүлсэн төслүүд

 

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилт, Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсад Засаглал Ил Тод Байдлыг Дэмжиххөтөлбөрийн хүрээнд:

  1. “Мэдээллийн ил тод байдал мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”-ийн дагуу төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх хүрээн дэх төсвийн багцын ил тод нээлттэй байдалд мониторинг хийх төсөл /Үргэлжлэл/
  2. Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт  мониторинг хийх төсөл
  3. “Төсвийн зарчмыг хэрэгжүүлэн, төсвийг ил тод болгоход иргэдийн хяналтын зөвлөлийг байгуулах нь” төсөл
  4.  “Төрийн ил тод байдлын хяналт” төсөлд  Хяналтын тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулийн төсөлд мониторинг

Нээлттэй Нийгэм Форум сангийн дэмжлэг, санхүүжилтээр:

  1. “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоо” мониторингийн төсөл

АНУ-ын Энхтайвны Корпусын Хүүхэд Залуучуудын Хөгжилхөтөлбөрийн хүрээнд:

  1. Тус корпусын АНУ-ын сайн дурын ажилтантай хамтран Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 84-р сургууль дээр “Ирээдүйн Идэвхитэй Иргэн” төслийг 2014 оноос эхлэн сайн дурын үндсэн дээр хэрэгжүүлэн 2015 оны 5-р сарын хооронд ажилласан.