Төсөл – 2015


2015 онд хэрэгжүүлсэн төслүүд:

Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүжилтээр:

  1. “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай” хуулийн 7-р зүйл “Үйл ажиллагааны ил тод байдалд” мониторинг хийх төсөл- /2015.7 сараас- 2016.1 сар/
  2. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл явцад холбогдох эрх зүйн орчныг сайжруулах зорилгын хүрээнд Хан-Уул дүүрэгт хийсэн кейс судалгаа /2015.11 сараас-2015.12 сарын хооронд/

Канад сангийн санхүүжилтээр:

  1. “Өсвөр насны хүүхдийг эрт болон албадан гэрлэлтээс урьдчилан сэргийлэх” нь төсөл