Мэдээллийн ил тод байдал ба Мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7-р зүйл Үйл ажиллагааны ил тод байдалд мониторинг хийх төсөл амжилттай хэрэгжлээ.

Санхүүжүүлэгч: Нээлттэй Нийгэм Форум Зорилтот бүлэг: 6 дүүргийн 5 үйлчилгээний хэлтэс Хугацаа: 2015.07.25-2016.01 сар хүртэлх хугацаанд Зорилго: “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйл “Үйл ажиллагааны ил тод байдал”-ын хэрэгжилтийг үнэлэх, иргэдийн мэдээлэл авах боломж, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны ил тод байдлын хэрэгжилтийг сайжруулах талаар санал, зөвлөмж боловсруулахад оршино.

13226723_555963107908039_2592652188002670408_n

13131296_552026921634991_4141751026764654135_o

“ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО” МОНИТОРИНГИЙН ТӨСЛИЙГ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ.

  Санхүүжүүлэгч: Нээлттэй Нийгэм Форум Хэрэгжүүлсэн хугацаа: 2015 он Төслийн зорилго: Монгол Улсын засгийн газрын тусгай сан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан”-ийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, тайлагнах үйл явц дахь иргэдийн оролцооны түвшинг тодорхойлох, оролцооны арга зам, аргачлалыг боловсруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалтанд мониторинг хийх, иргэд болон олон нийт, шийдвэр гаргах түвшинд нөлөөлөх зэрэг [...]


“Өсвөр насны хүүхдийг эрт болон албадан гэрлэлтээс урьдчилан сэргийлэх нь” төсөл

“Өсвөр насны хүүхдийг эрт болон албадан гэрлэлтээс урьдчилан сэргийлэх нь” төслийн хүрээн дэхь жүжигчилсэн тоглолтын талаар: Санхүүжүүлэгч: Канад сан Хугацаа: 2015.12 сараас 2016 оны 3-р сар Оролцогчид: Улсын тэргүүний 84-р сургуулийн “Ирээдүйн Идэвхитэй Иргэн” төсөлд хамрагдсан сурагчид Зорилго: Өсвөр насны хүүхдийг эрт болон албадан гэрлэлтээс урьдчилан сэргийлэх, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг таниулах, сурталчлах Үйл [...]

all pictures PANI (119)

DSC07073

Орон нутгийн хөгжлийн санд- Зөвлөх үйлчилгээ

Санхүүжүүлэгч байгууллага: Нээлттэй Нийгэм Форум Хэрэгжүүлэгч байгууллага: “Захиргааны Шинэ Санаачлага” ТББ Хугацаа: 2015.11 сараас-2015.12 сарын хооронд Зорилтот бүлэг: Хан-Уул дүүргийн 16-р хороо Зорилго: Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл явцад холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Хан-Уул дүүргийн иргэдийн оролцооны түвшинг тодорхойлон, хууль эрх зүйн түвшинд сайжруулах асуудлуудыг тодорхойлж, санал зөвлөмж боловсруулах явдал юм. Зорилтууд:  Орон нутгийн [...]